مکانیسم اثربخشی

دستگاه سنیتایزر تلفن همراه چگونه کار می کند؟

این دستگاه با تولید اشعه UV یا ماوراء بنفش تمامی میکروارگانیسم های سطح تلفن همراه را به میزان ۹۹/۹۹۹ درصد از بین می برد.مکانیسم اثر اشعه ماوراء بنفش در از بین بردن میکروارگانیسم ها بر اساس طبقه بندی، طول موج UV به سه دسته تقسیم می شوند:  UV-A ,  UV-B , UV-C . طول موج UV-C، طول موج میکروب کش است.

 

UV-Cاز طول موج کوتاه اشعه فرابنفش استفاده می کند که کوتاهتر از UV-B و UV-A می باشد که میکروب کش نیستند.

همانطور که می دانیم میکروب ها موجودات تک سلولی می باشند. این نور باعث تخریب اسید نوکلوئیک هسته سلول و جدا نمودن DNA میکروارگانیسم می گردد. به عبارت دیگر با شکسته شدن DNA میکروارگانیسم نمی تواند به فعالیت خود ادامه داده یا دوباره تولید مثل نماید و بنابراین میکروارگانیسم می میرد.

 

تاریخچه استفاده از اشعه UV در از بین بردن عوامل بیماری زا

نگاهی کوتاه به گذشته نشان می دهد که مطابق اصول کنترل عفونت، استفاده از اشعه UV-C از اواسط قرن بیستم پذیرفته شده است. جایزه نوبل پزشکی در سال ۱۹۰۳ به Niels finsen برای استفاده او از UV در برابر بیماری سل اهدا شد. از آن زمان تاکنون از UV-C استفاده های فراوانی در میکروب زدایی بعمل آمده است.